Obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Ing. Jaromír Lednický, Sedliště 430, 73936, IČ: 18108211, spisová značka 380202 - Magistrát města Frýdku-Místku (dále „pořadatel“) a dalšími osobami, uživateli služeb (dále „zákazník), poskytovanými pořadatelem. Právní vztahy vznikají ze smlouvy o poskytování služeb a jsou uzavírány prostřednictvím webové stránky pořadatele umístěné na internetové stránce www.bordeaux-fest.cz (dále jen „webová stránka“).

 

Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na společenské akce (dále jen “Akce”), které jsou v aktuální nabídce na internetových stránkách www.bordeaux-fest.cz. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

2. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

3. Zákazník bere na vědomí, že Akce jsou pořádány jen pro osoby starší 18ti let. Držitelem vstupenky může být tedy pouze osoba, která dovršila věku 18 let. Osoba mladší 18 let může zakoupit vstupenku nebo dárkový poukaz, ale pouze pro dospělou osobu, tedy osobu starší 18 let.

4. Vstupenky a dárkové poukazy lze zakoupit na internetových stránkách Akce www.bordeaux-fest.cz. Platba probíhá bezhotovostně prostřednictvím platební brány Shoptet Pay. Zakoupené vstupenky a dárkové poukazy budou v elektronické podobě zasílány v příloze emailu zaslaném na emailovou adresu, kterou zákazník uvede při nákupu vstupenky na stránkách www.bordeaux-fest.cz. Doba dodání je v těchto případech několik minut. Pokud by zákazník nedostal email se vstupenkou ani do 60 minut od úspěšného provedení platby, nechť napíše na email pořadatele info@bordeaux-fest.cz. V případě proběhlé platby zašle pořadatel zákazníkovi vstupenku (dárkový poukaz) znovu.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo internetové stránky festivalu www.bordeaux-fest.cz pořadatel neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

5. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Pořadatelem Akce je Ing. Jaromír Lednický, Sedliště 430, 73936, IČ: 18108211, spisová značka 380202 - Magistrát města Frýdku-Místku. Pořadatel odpovídá za konání Akce anebo za to, že se konat nebude, odpovídá také za jakoukoliv změnu Akce nebo jejich termínů či místa konání.

6. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

7. S cenami vstupenek se zákazník seznámí na webových stránkách pořadatele www.bordeaux-fest.cz anebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě. Seznam prodejních míst (pakliže se zřídí) bude k dispozici na stránkách www.bordeaux-fest.cz.

8. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 

Reklamační řád

9. Veškeré reklamace vstupenek a dárkových poukazů zakoupených na internetových stránkách www.bordeaux-fest.cz se řídí Obchodními podmínkami pořadatele.

10. V případě, že po zaplacení zákazník vstupenku nebo dárkový poukaz emailem nedostane, ohlásí tuto skutečnost na email pořadatele info@bordeaux-fest.cz. Bude-li vstupenka nebo dárkový poukaz řádně zaplacen, pošle pořadatel zákazníkovi novou vstupenku, popř. dárkový poukaz.

11. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

12. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

13. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce pořádané pořadatelem, bude zákazník, který pořadateli poskytl svůj kontakt (e-mail, telefonní číslo), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Pořadatel neodpovídá zákazníkovi za to, když jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

14. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, bude pořadatel vracet níže popsaným způsobem vstupné. Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení vstupného, pokud bude Akce zrušena z důvodu vyšší moci (např. epidemie, výjimečného stavu, válečného stavu, omezení vydaných státem o zákazu volného pohybu a sdružování osob), které pořadatel nemohl ovlivnit.

15. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku osobně převzal či elektronicky obdržel, bude zveřejněn aktuální postup pro vracení vstupného na stránkách www.bordeaux-fest.cz, pokud má zákazník dle bodu 14. na vrácení vstupného nárok. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

zákazník vyplní formulář pro vrácení vstupného v sekci kontakt/refundace vstupenek (viz níže) bez zbytečného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 14. vráceno bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem pořadateli písemně sdělí.

16. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu:  info@bordeaux-fest.cz.

 

Závěrem

17. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

18. V případě, že dojde mezi pořadatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

19. Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu festivalu) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

20. Pořadatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

21. Tyto Obchodní podmínky platí od 15. 8. 2023

  

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REFUNDACI VSTUPENEK

Uplatnění refundace

Datum nákupu vstupenky:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo reklamované vstupenky:

 

Důvod refundace:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění refundace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem refundace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení refundace.

 

Datum:

 

Podpis: